پرور حجم کم قابل استفاده به دو صورت ساکن و پرتابل با پیکره بندی های مختلف که اجازه نرخ یکسان و مداوم فلو را می دهد موجود می باشد. تمامی نوع های مختلف براساس اصل متداول جابه جایی تکراری حجم مشخص مایع در قسمت کالیبره شده لوله کار می کنند.