هدف از بکارگیری Master Meter استفاده بعنوان مرجعی برای اثبات کنتور دیگر می باشد. مقایسه ی خروجی دووکنتور پایه و اساس روش پروینگ (اثبات) می باشد.