فلومتر جابه جایی مثبت یکی از دقیق ترین روش های دبی سنجی می باشد. اصول سنجش فلومتر فوق، اندازه گیری براساس جابه جایی اجزای مکانیکی توسط سیال می باشد. دقت بسیار بالا و بررسی آسان از ویژگی های بارز این نوع فلومتر می باشد.

ساختارو اجزای تشکیل دهنده آن بسیار ساده بوده و از اصول ساده ای تبعیت می کند.

ساختار یکپارچه آن مانع از هرگونه ایستایی جریان در محفظه اندازه گیری می شود.

قدرت کوبلیک مغناطیس بالا به چرخ دنده ها قدرت جابه جایی داده و خارج از محفظه سنجش می باشد. این ویژگی تسهیل گر بستن یا جداکردن این بخش می باشد.