انتخاب شرکت به عنوان واحد صنعتی برتر و دریافت تندیس زرین روز حمایت از صنایع کوچک

photo_2017-08-24_16-33-20.jpg