مجهزترین آزمایشگاه فلوسنجی در کشور جهت تنظیم، تعمیر و کالیبراسیون انواع فلومترها از رنج  DN 25 تا DN 500

آماده عقد قرارداد با ارگانهای دولتی و خصوصی جهت کالیبراسیون اولیه و دوره ای تجهیزات اندازه گیری