• شش کانال A/D (آنالوگ/ دیجیتال) با دقت بالا
 • چهار کانال ورودی دیجیتال (DI)
 • دو کانال پالس دیجیتال (DP)
 • دو کانال خروجی دیجیتال (DO)
 • هشدار قطعی برق
 • زمان آپلود قابل برنامه ریزی (5 ثانیه تا یک روز)
 • زمان قابل برنامه ریزی نمونه گیری اطلاعات (1 دقیقه تا 60 دقیقه)
 • پشتیبانی قابل برنامه ریزی آپلود از طریق GPRSو SMS
 • پشتیبانی آپلود بوسیله GPRSو SMS تریگ شده با آلارم  یا کنترل دستی
 • گزارش هشدار بدون وقفه (real time) از طریق  GSM SMSو GPRS Data
 • تنظیم دستگاه، چک کردن پارامترها و گزارش وضعیت از طریق GSM SMSو یا GPRS Data
 • تنظیم remoteو یاlocal  بوسیله  SMS/GPRS
 • برنامه ریزی داده های خوانده شده (بازه، نقطه شروع، حد پایین و بالای آستانه و pulse level)
 • یک پورت RS485برای خواندن اطلاعات دستگاه با پشتیبانی پروتکل  ModBusصنعتی
 • پشتیبانی IP استاتیک یا نام دامین
 • پشتیبانی پروتکل انتقال داده TCPیا UDP
 • چهار گیگابایت حافظه MMC غیر فرار برای ذخیره داده های ثبت شده و تنظیم پارامترها به هنگام قطعی برق
 • تعداد رکوردهای ثبت شده تا یک میلیون (زمانی که ثبت داده روی 5 دقیقه تنظیم شده باشد امکان ثبت داده تا ده سال وجود دارد.
 • باکس outdoor با IP68
 • LCD 20×4 کاراکتری جهت تنظیمات بصورت محلی و نمایش پارامترها
 • سرور به صورت اجاره ای یا اختصاصی